Voorwaarden gesteld aan nascholing door Stichting Blinkers

1. Aanmelding cursussen

Aanmelding voor de cursussen van Stichting Blinkers geschiedt d.m.v. het invullen en het insturen van het aanmeldingsformulier op onze website. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. In het geval van onvoldoende deelnemers heeft Stichting Blinkers het recht de cursus te annuleren. Deelnemers worden hierover uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk op de hoogte gesteld.

2. Inschrijfformulier

Het aanmeldingsformulier dient volledig te worden ingevuld. De deelnemer ontvangt een inschrijvingsbevestiging.

3. facturering

Bij de inschrijvingsbevestiging van de cursus wordt een factuur meegezonden.

4. Betaling

Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Indien hieraan niet is voldaan blijft de financiële verplichting ten opzichte van Stichting Blinkers bestaan, ook wanneer de deelnemer de cursus slechts gedeeltelijk of volledig niet heeft gevolgd, met uitzondering van het onder 5 gestelde. Alle kosten voortvloeiend uit het in gebreke blijven van betaling zijn voor de rekening van de cursist.

5. Annulering

Annulering voordat de opleiding of cursus is begonnen dient gemeld te worden per mail aan: nascholing@blinkblink.nl;
Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van opleiding of cursus: cursist is 10% van het cursusbedrag verschuldigd met een minimum van €50,-;
Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van opleiding of cursus: cursist is 25% van het cursusbedrag verschuldigd met een minimum van €50,-;
Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van opleiding of cursus: cursist is 50% van het cursusbedrag verschuldigd met een minimum van €50,-;
Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van opleiding of cursus: cursist is volledig cursusbedrag verschuldigd.

6. Cursussen

Het gestelde in advertenties en andere schriftelijke voorlichting met betrekking tot de cursusinhoud maakt geen deel uit van de cursusovereenkomst. Indien Stichting Blinkers niet in staat is het cursusverloop volgens plan uit te voeren, wordt in overleg met de deelnemers naar een oplossing gezocht. Stichting Blinkers zal de uiteindelijke beslissing nemen en deze schriftelijk aan de deelnemers bevestigen.

7. Cursist

Om de opleiding en/of cursus te volgen dient de cursist de Nederlandse taal voldoende te beheersen in woord en geschift.

8. Lesmateriaal

Het lesmateriaal dat door Stichting Blinkers wordt verstrekt wordt eigendom van de deelnemer. Op de inhoud van dit lesmateriaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit cursusmateriaal te (doen) verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op welke wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

9. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de cursus kan de deelnemer zich in eerste instantie wenden tot de docent. Indien noodzakelijk, en in tweede instantie, kan men zich wenden tot de verantwoordelijke van Stichting Blinkers, mevrouw M. de Jong-Lenters. Indien een klacht schriftelijk wordt geuit, wordt deze binnen 10 werkdagen door Stichting Blinkers behandeld. De deelnemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de manier waarop Stichting Blinkers de klacht zal afhandelen.

10. Aansprakelijkheid

Stichting Blinkers is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de deelnemer.

11. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien, treffen Stichting Blinkers en de deelnemer in onderling overleg een regeling.